KİMYASAL BETON KATKILARI VE TİPLERİ

Kimyasal beton katkıları; betonun taze ve/veya sertleşmiş beton özelliklerini etkileyerek, betonun işlenebilirliğini artmasını, ve korunmasını sağlamak, pompalanmayı, yerleştirmeyi kolaylaştırmak, beton erken ve nihai dayanımını geliştirmek için kullanılırlar.

Betonun taze ve/veya sertleşmiş hâldeki özelliklerini geliştirmek için karıştırma işlemi sırasında betona, çimento kütlesinin % 5’ini geçmemek üzere, eklenen malzemelerdir.

Katkı sınıfları ve Sertifikalandırılması:
TS-EN 934-2 standardına göre beton katkı sınıfları tanımlanmıştır ve bu standartla uygun olması istenir. Beton katkıları yapılacak tanımlı testler sonrasında betona katılan su miktarını azaltma kabiliyetlerine, beton içerisindeki hava miktarını ayarlama ve artırma kapasitelerine, beton priz alma sürelerine ve su geçirimsizliğine yaptıkları etkilere göre sınıflandırılırlar.

TS EN 934:2 Kimyasal Katkılar - Beton, Harç ve Şerbet İçin - Katkılara Ait Ortak Gerekler
Bu standart, bütün kimyasal katkılar için ortak olan gerekleri kapsamaktadır. Standart kapsamında yer alan genel gerekler aşağıdaki gibidir:

- Homojenlik

- Renk

- Etkin bileşen

- Mutlak yoğunluk

- Katı madde içeriği

- pH değeri

- Toplam klor

- Suda çözünebilir klorür

- Alkali içeriği

- Korozyon davranışı

- SiO2 içeriği

Beton kimyasal katkıları üreten firmaların, yukarıda yer alan parametrelerle ilgili standardın belirttiği değerlere uygun üretim yapması gerekmektedir.

Bu Avrupa standardı CEN tarafından 24 Nisan 2009 tarihinde, Ek1 de 10 Mayıs 2012 tarihinde onaylanmıştır.

CEN üyeleri, bu Avrupa Standardına hiçbir değişiklik yapmaksızın ulusal standard statüsü veren koşulları öngören CEN/CENELEC İç Tüzüğü’ne uymak zorundadırlar. Bu tür ulusal standartlarla ilgili güncel listeler ve bibliyografik atıflar, CEN Yönetim Merkezi’ne veya herhangi bir CEN üyesine başvurarak elde edilebilir.

Bu Avrupa Standardı, üç resmi dilde (İngilizce, Fransızca, Almanca) yayınlanmıştır. Başka herhangi bir dile tercümesi, CEN üyesinin sorumluluğundadır ve resmi sürümleri ile aynı statüde olduğu CEN Yönetim Merkezi’ne bildirilir.

CEN üyeleri sırasıyla, Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye ve Yunanistan’ın milli standard kuruluşlarıdır.

Su Azaltıcı / Akışkanlaştırıcı Kimyasal Katkılar (TS EN 934-2, Ç2)
Belirli bir beton bileşiminde kıvamı değiştirmeden su miktarının azalmasını sağlayan veya su miktarı değişmeden çökmeyi/yayılmayı artıran veya her iki etkiyi birlikte oluşturan kimyasal katkı.

Kullanımı :

Katkı Dozajı: %0,3 – 0,6 arasındadır. (Örneğin 300 kg/m³ bağlayıcı için; 0,9 – 1,8 kg/m³ katkı kullanılır.)

Etkisi:

7 gün Katkısız : %100, Katkılı : > %110

28 gün : Katkısız : %100, Katkılı : > %110

Taze betondaki hava miktarı; üretici tarafından aksi belirtilmedikçe, deneme betonunun hava miktarı, şahit betonun en çok %2 (hacimce) üzerinde olmalıdır.

Kullanım Amacı ve Alanları:

Betonda kullanılan su miktarını azaltarak işlenebilirliǧi, betonun dayanım ve dayanıklılıǧını arttırmaktır.

- İşlenebilirliğin arttırılması ve uzatılması gereken betonlarda,

- Yoğun donatılı kalıplı betonlarda,

- Hazır beton imalatında,

- Yüksek dayanım istenen betonlarda,

- Öngerilmeli, prekast ve hazır beton imalatında

- Tünel, maden inşaatı gibi yeraltı yapılarının imalatında,

- İşlenebirliğin yüksek oranda arttırılması gereken betonlarda.

Avantajları:

Daha az su kullanılmasını, dolayısıyla daha yüksek dayavım edilmesini saǧlarlar.

Betonda işlenebilirliǧi artırırlar.

Pompalanabilirliǧi artırırlar.

Betonun işlenebilirliğini arttırarak, daha rahat kalıba yerleştirilmesini sağlar.

Beton karışımlarında maliyet optimizasyonu yapmaya olanak verir.

Beton karışım suyunu azaltarak dayanım,durabilite ve geçirimsizliğini arttırır.

Ayrışma ve kusmayı azaltmaya yardımcı olarak betonun kohezif özelliklerini iyileştirir.

Dikkat Edilmesi Gereken Konular:

Üreticinin beyan ettiği aralıklarda kullanılmasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde priz gecikmesi problemleri ile karşılaşılabilir.

Yüksek Oranda Su Azaltıcı / Süper Akışkanlaştırıcı Kimyasal Katkılar (TS EN 934-2, Ç3.1/Ç3.2)

Bir beton bileşiminde kıvamı değişitirmeden su miktarının yüksek oranda azalmasını sağlayan veya su miktaırnı değişmeden çökmeyi/yayılmayı yüksek oranda arttıran veya her iki etkiyi birlikte yaratan kimyasal katkıdır.

Kullanımı :

Katkı Dozajı: % 1 – 2 arasındadır. (Örneğin 350 kg/m3 bağlayıcıya; 3,5 – 7 kg/m3 katkı kullanılır.)

TS EN 9C4-2 ÇC.1 ve C.2'ye Göre Beklenen Performans Özellikleri:

Çizelge C.1'e göre; (eşit kıvamda)

Su Azaltma; deneme betonu şahit betona kıyasla en az %12 oranında su azaltma özelliğine sahip olmalıdır.

Dayanıma Etkisi:

1 gün Katkısız : %100, Katkılı : > %140

28 gün : Katkısız : %100, Katkılı : > %115

Taze betondaki hava miktarı; üretici tarafından aksi belirtilmedikçe, deneme betonunun hava miktarı, şahit betonun en çok %2 (hacimce) üzerinde olmalıdır.

Çizelge C.2'ye göre; (eşit su/baǧlayıcı oranında)

Kıvamdaki artış; başlangıç (30±10)mm olmak üzere, çökme artışı en az 120 mm, başlangıç (350±20)mm olmak üzere, yayılma artışı en az 160 mm olmalıdır.

Deneme betonunun, katkı katıldıktan 30 dakika sonraki kıvamı, şahit betonunun ilk kıvamının altına düşmemelidir.

Dayanıma Etkisi:

28 gün : Katkısız : %100, Katkılı : > %90

Kullanım Amac ve Alanlarıı:

Katkısız betonda aynı işleyebilme olması koşulu ile su/baǧlayıcı oranını azaltarak daha yüksek dayanım ve dayanıklılık elde etmektir. Daha kolay yerleşmeyi saǧlamak için işlenebilirliǧin artırılmasını sağlar.

- Yüksek dayanım istenen betonlarda,

- Öngerilmeli, prekast ve hazır beton imalatında

- Tünel, maden inşaatı gibi yeraltı yapılarının imalatında,

- İşlenebirliğin yüksek oranda arttırılması gereken betonlarda;

Avantajları:

Erken kalıp alınarak, kalıp ekonomisi sağlanır. Dayanımı ve dayanıklılığı yüksek beton elde edilir. Daha geçirimsiz bir beton elde edilir

- Betonun işlenebilirliğini yüksek oranda arttırarak betonu kalıba düşük enerji ile yerleştirilmesini sağlar.

- Beton karışım suyunu yüksek oranda azaltarak yüksek dayanım, durabilite ve geçirimsizliğini yüksek oranda arttırır.

- Betonun taze beton özelliklerini iyileştirerek, yüksek mesafelere pompalanmasını kolaylaştırır.

- Beton karışımlarında maliyet optimizasyonu yapar.

Dikkat Edilmesi Gereken Konular:

Üreticinin beyan ettiği aralıklarda kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Su Tutucu Kimyasal Katkılar (TS EN 934-2, Ç4)

Terlemeyi azaltarak su kaybını düşüren kimyasal katkılar.

Kullanımı :

Katkı Dozajı: %1 civarındadır. (Örneğin 300 kg/m³ bağlayıcı için; 3kg/m³ katkı kullanılır.)

TS EN 9C4-2 Ç4'e göre Beklenen Performans Özellikleri:

Deneme karışımının terleme miktarı, şahide göre %50 daha düşük olmalıdır.

Dayanıma Etkisi:

28 gün : Katkısız : %100, Katkılı : > %80

Taze betondaki hava miktarı; üretici tarafından aksi belirtilmedikçe, deneme betonunun hava miktarı, şahit betonun en çok %2 (hacimce) üzerinde olmalıdır.

Kullanım Amacı ve Alanları:

Su tutucu katkılar, betonun pompalanmasını kolaylaştırmak amacı ile kullanılırlar.

- Genel olarak çimento içeriği düşük veya değişken inceliğe sahip, dane dağılımı (gradasyonu) düzensiz ve dolayısıyla su tutma kapasitesi düşük, beton karışımlarında kullanılır.

- Pompa betonlarında yüksek basınç oluşma risklerine karşı kullanılabilir.

- Mimari betonlarda yüzey görünümlerinin iyileştirilmesi amacıyla kullanılır.

Avantajları:

Betonun pompalanması sırasında, özellikle uzun boru hatlarında boru basıncını düşürerek, pompa ve ekipman yıpranmalarını azaltır ve ömrünü uzatırlar.

Pompa basınçlarını düşürür.

Betonun yüzey görümlerini iyileştirir.

Su tutucu katkılar, behon karışımlarının kararlılığının iyileştirilmesi için kullanılır. Böylece, suyun bünyeden ayrılması (terleme) azaltılarak betonun dayanıklılığı artırılır. Mimari beton yüzey kalitesi iyileştirilir. .

Dikkat Edilmesi Gereken Konular:

Üreticinin beyan ettiği aralıklarda kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Hava Sürükleyici Kimyasal Katkılar (TS EN 934-2, Ç5)

Karıştırma sırasında taze betona kontrollü miktarda küçük, düzgün dağılmış ve sertleşme sonrasında da kalıcı olan hava kabarcığı sürükleyen kimyasal katkı.

Kullanımı :

Katkı Dozajı: %0,8 – 0,2 arasındadır. (Örneğin 300 kg/m³ bağlayıcı için; 0,240 – 0,600 kg/m³ katkı kullanılır.)

TS EN 9C4-2 Ç5'e Göre Beklenen Performans Özellikleri:

Deneme betonunun hava miktarı, şahit betonda taze haldeki sürüklenmiş hava miktarına göre hacimce en az %2,5 üzerinde ve toplam hava miktarı hacimce % 4 – 6 arasında olmalıdır.

Sertleşmiş katkılı betondaki aralık faktörü (hava kabarcıkları arasındaki mesafe) en çok 0.2 mm olmalıdır.

Dayanıma Etkisi:

1 gün Sınırlama Yok

28 gün : Katkısız : %100, Katkılı : > %75

Taze betondaki hava miktarı; üretici tarafından aksi belirtilmedikçe, deneme betonunun hava miktarı, şahit betonun en çok %2 (hacimce) üzerinde olmalıdır.

Kullanım Amacı ve Alanları:

Beton yollar

Havaalanları, pist ve taksi yollarında

Apronlar ve uçak bekleme yerleri

Barajlar ve su depoları

Donma çözünme çevrimine maruz kalacak her türlü beton imalatında

Tekrarlanan donma – çözülme olayları neticesinde betonun dayanıklılığı bir probleme dönüşmektedir. Beton içerisindeki suyun donarak, hacimce %9 oranında artması ile çimento hamurunun veya agreganın kapiler boşluklarında osmotik ve hidrolik basınç oluşmaktadır. Hava sürükleyici katkılar, suyun donması sırasında beton içerisinde genleşebileceǧi, birbirinden bağımsız ve mikroskobik boyutlarda hava kabarcıkları oluşturarak donma-çözülme direncini artırırlar.

Ayrıca, hava sürükleyici katkılarla oluşturulan bağımsız hava kabarcıkları, betondaki kılcal kanalları tıkayarak su geçirimsizlik özelliğini iyileştirir.

Avantajları:

Donma çözülme dayanımını artırır.

Su geçirimsizlik özelliklerini iyileştirir.

Buz çözücü tuzların etkilerine karşı direnci artırır.

İşlenebilmeyi iyileştirir.

Dayanıklılıkta (dürabilite) artış sağlar.

Ayrışma riskini azaltarak kohezyonu artırır.

Dikkat Edilmesi Gereken Konular:

Genel olarak, su / bağlayıcı oranı değişmeksizin; hava miktarındaki %1 lik artış, beton dayanımında %5 lik azalmaya neden olacağından, hava sürükleyici katkı kullanılan beton tasarımlarında bu etki göz önünde bulundurulmalıdır.

Sürüklenen hava ile hapsolan hava birbirlerinden farklı kavramlardır. Hapsolan hava kabarcıklarının boyutları 1000 µm veya daha büyük olmakta iken, sürüklenen hava kabarcıklarının boyutları yaklaşık olarak 10 – 100 µm arasındadır.

Priz Hızlandırıcı Kimyasal Katkılar (TS EN 934-2, Ç6)

Karışımın plastik halden katı hale geçmeye (prizin) başlama süresini kısaltan kimyasal katkılardır.

Kullanımı :

Aşırı soğuk (<5°C), yüksek rutubetli (>%80), seri rüzgarlı (>25 km/h) bölgelerdeki inşaatlarda kullanılır.

Katkı Dozajı: %1 – 2 arasındadır. (Örneğin 300 kg/m³ bağlayıcı için; 3.5 – 7 kg/m³ katkı kullanılır.)

EN 9C4-2 Ç6'ya Göre Beklenen Performans Özellikleri:

Priz Başlangıcı: Katkılı > 30 dk (20°C'de) Katkılı < %60 Katkısız (5°C'de)

Etkisi:

28 gün : Katkısız : %100, Katkılı : > %80

90 gün : En az 28 günlük değer

Kullanım Amacı:

Priz hızlandırıcı katkı maddeleri, özellikle soğuk hava şartlarında taze betonun hidrahasyonunu çabuklaştırıp hızla priz almasını sağlamaktadırlar. Priz süresini kısalmak için kullanılırlar. Bu sınıftaki katkılar, ilave edildikleri beton karışımlarında çimento ve su reaksiyonunu hızlandırarak, agregayı bağlayan jel oluşum hızını artırırlar ve buna bağlı olarak hidrahasyon ısısının açığa çıkması nedeniyle soǧuk havalarda betonun don etkisinden korunmasında yardımcı olurlar..

Avantajları:

Soǧuk hava koşullarının betonun dayanım kazanması üzeribdeki olumsuz etkilerini gidermesine yardımcı olur.

Betonun kür süresini kısaltır.

Kalıpların bir ay önce sökülmesine olanak saǧlayarak kalıp çevrim hızını artırır.

Erken priz süreleri saǧlanmasını olanaklı kılar.

Dikkat Edilmesi Gereken Konular:

Priz hızlandırıcılar kullanıldığında hızlandırma etkisinin çimentonun cinsine-dozajına, ortam sıcaklığı ve nemine, betonun-şerbetin kıvamına bağlı olarak değişkenlik gösterebileceği unutulmamalıdır.

Betonun taşınma, yerleştirilme işlemleri planlanırken priz süresinin kısalacaǧı göz önünde bulundurulmalıdır.

Soğuk hava koşullarında yapılan çalışmalarda priz hızlandırıcı katkı kullanmak, betonun korunmasına / kürlenmesine gerek olmadığı anlamı taşımaz. İstenen etkinin sağlanması için betonun ısı enerjisi uygun bir şekilde korunmalıdır.

Sertleşmeyi Hızlandırıcı Kimyasal Katkılar (TS EN 934-2, Ç7)

Sertleşme hızlandırıcı katkılar hidratasyon reaksiyonunun hızına etki ederek, priz süresini etkileyerek ya da etkilemeksizin betonun erken dayanım kazanma hızını artıran kimyasal katkılardır.

Kullanımı :

Erken kalıp alınması gereken ve hızlı yükleme yapılması gereken koşullarda, Soğuk hava koşullarında, betonun don etkisinden korunması gereken durumlarda, Prekast ve Prefabrik endüstrilerinde kullanılır.

Katkı Dozajı: %1 – 1 arasındadır. (Örneğin 300 kg/m³ bağlayıcı için; 3.5 – 7 kg/m³ katkı kullanılır.)

EN 9C4-2 Ç7'ya Göre Beklenen Performans Özellikleri:

Dayanım Artışı:

20°C'de, 1 gün: Katkısız: %100 Katkılı : >%120

20°C'de, 28 gün: Katkısız: %100 Katkılı : >%90

5°C'de, 2 gün: Katkısız: %100 Katkılı : >%130

Taze betondaki hava miktarı; üretici tarafından aksi belirtilmedikçe, deneme betonunun hava miktarı, şahit betonun en çok %2 (hacimce) üzerinde olmalıdır.

Kullanım Amacı:

Sertleşme hızlandırıcı katkılar hidrahasyon reaksiyonunu hızlandırarak betonun erken dayanım kazanmasını sağlarlar. Bu özelliklerinden dolayı daha çok prefabrik sektöründe ve soğuk hava koşullarında kullanılırlar.

Avantajları:

Soğuk hava koşullarında betonun dayanım kazanma hızını arttırarak don etkisinden korunmasında yardımcı olur.

Betonun erken yaş mukavemetini geliştirir.

Erken kalıp almaya olanak saǧlar.

Dikkat Edilmesi Gereken Konular:

Sertleşmeyi hızlandırıcı katkılar soğuk hava koşullarında kullanılırken su ve agrega donmamış olmalı, betonda su/bağlayıcı oranı beton uygulaması yapılabilecek en düşük seviyeye çekilmelidir. Ayrıca beton kütlesinde, ısı ve mem kaybının önlenmesi uygun bir şekilde sağlanmalıdır. Bütün kalıplardaki ve beton dökülecek zeminlerdeki kar ve buz, dökümden önce temizlenmelidir.

Priz Geciktirici Kimyasal Katkılar (TS EN 934-2, Ç8)

Karışımın, plastik hâlden katı hâle geçiş (prizin başlangıç süresi) süresini uzatan kimyasal katkılardır.

Kullanımı :

Aşırı sıcak (>30°C), düşük rutubetli (<%40), sert rüzgarlı (>25 km/s) bölgelerdeki inşaatlarda kullanılır.

Katkı Dozajı: %0,2 – 2 arasındadır. (Örneğin 300 kg/m³ bağlayıcı için; 0,6 – 6 kg/m³ katkı kullanılır.)

Etkisi:

7 gün Katkısız : %100, Katkılı : > %80

28 gün : Katkısız : %100, Katkılı : > %90

Taze betondaki hava miktarı; üretici tarafından aksi belirtilmedikçe, deneme betonunun hava miktarı, şahit betonun en çok %2 (hacimce) üzerinde olmalıdır.

Kullanım Amacı:

Priz geciktirici katkılar, taze betonun hidrahasyonunu yavaşlatarak, betonun priz başlangıç süresini uzatmak amacıyla özellikle sıcak hava şartlarında kullanılırlar.

Avantajları:

Priz geciktirici katkılar sıcak havalarda betonun işlenebilirlik süresini artırarak, yerleştirme ve yüzey bitirme işlemlerini kolaylaştırırlar.

Soǧuk derz olmaksızın, sürekli beton dökümüne olanak saǧlarlar.

Dikkat Edilmesi Gereken Konular:

Genellikle priz geciktirici katkı kullanımı ile ilk günlerdeki mukavemet deǧerleri düşebilir. Betonun ilk sıcaklığını düşürmek için betonu bileşenlerinin soğutulması, çimento dozajının optimumda tutulması ve mineral katkılardan istifade edilmesi yollarına gidilmelidir.

Su Geçirimsizlik Kimyasal Katkıları (TS EN 934-2, Ç9)

Sertleşmiş betonun kılcal su emmesini azaltan kimyasal katkı. Havuzlar, su depoları, bodrum kahları vb. yerlerde kullanılırlar.
Kullanımı :

Katkı Dozajı: %0,5 – 2 arasındadır. (Örneğin 300 kg/m³ bağlayıcı için; 1,5 – 6 kg/m³ katkı kullanılır.)

Etkisi:

28 gün : Katkısız : %100, Katkılı : > %85

Taze betondaki hava miktarı; üretici tarafından aksi belirtilmedikçe, deneme betonunun hava miktarı, şahit betonun en çok %2 (hacimce) üzerinde olmalıdır.

Kullanım Amacı ve Alanları:

Su geçirimsizlik katkıları, kılcal boşlukları tıkayarak veya hava sürükleyerek geçirimsizlik saǧlamak amacı ile kullanılırlar.

- Su ile temas içerisinde olan beton ve harç yapılarında.

- Su depolarında, su tanklarında, su kanallarında.

- Havuz ve benzer yapılarda.

- Tüneller, menfezler, temeller ve menhollerde.

- Su geçirimsizliğinin istendiği yapılarda.

- Atık su arıtma tesislerinde.

- İstinat duvarlarında.

Avantajları:

Kullanıldıkları karışımların kılcal su geçirimsizlik özelliğini iyileştirirler. Geçirimliliǧin azaltılması ile doğrudan suyla temasta olan veya ıslak ortamda bulunan betonların uzun dönem dayanıklılığını artırırlar.

- Katkısız betona göre kılcal su emme miktarını azaltır.

- Katkısız betona göre ayrışma riski olmaksızın betonun su ihtiyacında azalma sağlar.

- Betonun durabilitesini olumlu yönde etkiler.

- Betonun kolay yerleşmesini sağlar.

- Betonun pompalanabilirliğini arttırır.

- Basınç dayanımlarına pozitif yönde katkı sağlar.

Dikkat Edilmesi Gereken Konular:

Üreticinin beyan ettiği aralıklarda kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Priz geciktirici / su azaltıcı / akışkanlaştırıcı kimyasal katkı (TS EN 934-2, Ç10)

Su azaltıcı / akışkanlaştırıcı katkının etkisini (asıl işlev) ve priz geciktirici katkının etkisini (tali işlev) birlikte oluşturan kimyasal katkı. Karışımın priz süresini geciktirirken, su azaltmayı sağlamak ve işleyebilirliği artırmak için betonda kullanılır.

Kullanım Amacı ve Alanları:

- Hazır beton üretiminde

- Döşeme, temel ve saha betonları

- Perde, kiriş ve kolonlarda

- Özellikle yaz aylarında, taşıma mesafesi uzak veya döküm süresinin uzun olduğu durumlarda

Avantajları :

- Betonun priz süresini uzatır.

- İşlenebilirliği arttırır.

- Akışkanlaştırıcı özelliği sayesinde betonun daha kolay yerleşmesini sağlar.

- Benzer işlenebilirliğe sahip referans beton ille karşılaştırıldığında sertleşmiş betonun basınç dayanımlarında artış sağlar.

- Su/Bağlayıcı oranını düşürerek su geçirimliliğin azalmasını sağlar.

- Beton yoğunluğunu arttırarak dayanıklılığı artırır.

- Büzülme ve sünmeyi azaltır.

Priz Geciktirici / Yüksek Oranda Su Azaltıcı / Süper Akışkanlaştırıcı Kimyasal Katkılar (TS EN 934- 2, Ç11.1/Ç11.2)

Yüksek oranda su azaltıcı / süper akışkanlaştırıcı katkının etkisini (asıl işlev) ve priz geciktirici katkının etkisini (tali işlev) birlikte oluşturan kimyasal katkı. Özellikle sıcak iklim koşullarında akışkan beton üretimi için priz geciktiren yüksek etkili süperakışkanlaştırıcı beton katkıları olarak kullanılır. Aynı zamanda yüksek son dayanım değerleri elde edilmesi için, önemli oranda su azaltıcı beton katkılarıdır.

Kullanım Amacı ve Alanları:

- Hazır beton üretiminde

- Döşeme, temel ve saha betonları

- Perde, kiriş ve kolonlarda

- Özellikle yaz aylarında, taşıma mesafesi uzak veya döküm süresinin uzun olduğu durumlarda

Avantajları :

- Betonun priz süresini uzatır.

- Priz geciktirme etkisi sebebiyle uzun süreli kıvam koruma sağlar.

- Akışkanlaştırıcı özelliği sayesinde betonun daha kolay yerleşmesini sağlar.

- Son dayanımlarda önemli oranda artış sağlar.

- Su miktarını önemli oranda azaltır.

- Uzun süreli kıvam koruma sağlar.

- Su/Bağlayıcı oranını düşürerek su geçirimliliğin azalmasını sağlar.

- Beton yoğunluğunu arttırarak dayanıklılığı artırır.

- Büzülme ve sünmeyi azaltır.

Su azaltıcı / akışkanlaştırıcı katkının etkisini (asıl işlev) ve priz hızlandırıcı katkının etkisini (tali işlev) birlikte oluşturan kimyasal katkı.
Viskozite İyileştirici Kimyasal Katkılar (TS EN 934-2, Ç13)

Betonun kohezyonunu iyileştirmek amacı ile ayrışmayı(segregasyon) azaltmak için kullanılan kimyasal katkılardır.

Kullanım Amacı ve Alanları:

- Kendiliğinden Yerleşen Beton üretiminde kullanılır.

- Çimento veya ince malzeme oranları düşük olan yetersiz gradasyonlu beton karışımlarında kullanılır.

- Pompalı ve yarı kuru karışımlı betonlarda kullanılır.

Avantajları :

- Akıcı olmayan ve katı beton karışımlarının kohezifliğini artırır.

- Gradasyonda ince malzeme eksikliğinden kaynaklanan hataların etkisini azaltır.

- KYB başta olmak üzere betonun, ayrışmasını(segregasyon) ve su kusmasını(bleeding) azaltır.

TS EN 14889-2 Lifler - Betonda kullanım için - Bölüm 2: Polimer lifler - Tarifler, özellikler ve uygunluk

Beton lifleri korozyon riski olmaksızın maliyetleri düşürerek betonda süneklik, enerji absorbe kapasitesi ve uygun kullanım alanları için eğilme mukavemeti sağlar. Rötre çatlaklarını minimize eder.

Kullanım Alanları

1- Plastik rötre:

Erken yaştaki(<1G) oluşabilecek plastik rötre çatlaklarının kontrol altına alınmasına yardımcı olur.

Mikro fiber: Ana çözüm

Makro fiber: Sadece makro fiber limitli çözüm

2- Kuruma rötresi:

Geç yaşlarda(>28G) oluşma riski bulunan çatlamalara karşı direncin artırılmasına yardımcı olur.

Mikro fiber: Fibrile mikro fiber ana çözüm

Makro fiber: Ana çözüm

3- Yangın dayanımı:

Yangın esnasında betonda oluşabilecek iç gerilmelere karşı direncin artırılmasına yardımcı olur. Bu sayede betonun daha yüksek sıcaklıklara dayanmasını sağlar.

Mikro fiber: Ana çözüm

Makro fiber: Sadece makro fiber limitli çözüm

4- Darbe dayanımı ve aşınma direnci:

Ani darbelere ve sürtünmeden kaynaklı aşınmaya karşı dayanım

Mikro fiber: Ana çözüm

Makro fiber: Ana çözüm

5- Yapısal süneklik ve tokluk:

Betonun enerji yutma kapasitesini kullanılan fiberin çapına, boyuna, yapısına ve dozajına bağlı olarak önemli oranda artırır. Bu sayede saha betonları, püskürtme betonlar, küçük prefabrik elemanların üretiminde kullanılan betonlar ve benzeri uygulamalarda fiber kullanımı ile daha hızlı, daha ekonomik, daha güvenli ve durabilitesi yüksek üretimler gerçekleştirilebilir.

Makro fiber: Ana çözüm

Avantajları

• Makro fiberler çelik hasır donatı montajındaki zaman kaybını ortadan kaldırır.

• Uygulama süresini kısaltarak operasyonel ve işçilik maliyetlerinden önemli bir tasarruf sağlar.

• Pas payı gerektirmeyerek beton kalınlığını azaltır.

• Korozyon olmaması servis ömrünü artırırken bakım maliyetlerini azaltır.

• İş güvenliği açısından sahada hasır donatının ve çelik telin yarattığı tehlike makro sentetik fiberler ile yaşanmaz.

• Çelik tel gibi inşaat ekipmanlarına zarar vermez.

• Depolama sırasında hasar görmez ve uzun süre muhafaza edilebilir.

• Satın alma maliyeti çelik hasır ve çelik telden daha avantajlıdır.

Diğer Katkılar

Henüz standart kapsamında olmayan özel katkı tipleri de bulunmaktadır.

• Yüzey Geciktiriciler

• Alkali-Silika Reaksiyonu Azaltıcılar

• Korozyon Azaltıcılar

• Renkli Beton Pigmentleri

• Rötre Azaltıcı Katkılar

• Ayrışma Azaltıcı Katkılar

 
Su Azaltıcı / Akışkanlaştırıcı Kimyasal Katkılar (TS EN 934-2, Ç2)
Belirli bir beton bileşiminde kıvamı değiştirmeden su miktarının azalmasını sağlayan veya su miktarı değişmeden çökmeyi/yayılmayı artıran veya her iki etkiyi birlikte oluşturan kimyasal katkı.

Kullanımı :

Katkı Dozajı: %0,3 – 0,6 arasındadır. (Örneğin 300 kg/m³ bağlayıcı için; 0,9 – 1,8 kg/m³ katkı kullanılır.)

Etkisi:

7 gün Katkısız : %100, Katkılı : > %110

28 gün : Katkısız : %100, Katkılı : > %110

Taze betondaki hava miktarı; üretici tarafından aksi belirtilmedikçe, deneme betonunun hava miktarı, şahit betonun en çok %2 (hacimce) üzerinde olmalıdır.

Kullanım Amacı ve Alanları:

Betonda kullanılan su miktarını azaltarak işlenebilirliǧi, betonun dayanım ve dayanıklılıǧını arttırmaktır.

- İşlenebilirliğin arttırılması ve uzatılması gereken betonlarda,

- Yoğun donatılı kalıplı betonlarda,

- Hazır beton imalatında,

- Yüksek dayanım istenen betonlarda,

- Öngerilmeli, prekast ve hazır beton imalatında

- Tünel, maden inşaatı gibi yeraltı yapılarının imalatında,

- İşlenebirliğin yüksek oranda arttırılması gereken betonlarda.

Avantajları:

Daha az su kullanılmasını, dolayısıyla daha yüksek dayavım edilmesini saǧlarlar.

Betonda işlenebilirliǧi artırırlar.

Pompalanabilirliǧi artırırlar.

Betonun işlenebilirliğini arttırarak, daha rahat kalıba yerleştirilmesini sağlar.

Beton karışımlarında maliyet optimizasyonu yapmaya olanak verir.

Beton karışım suyunu azaltarak dayanım,durabilite ve geçirimsizliğini arttırır.

Ayrışma ve kusmayı azaltmaya yardımcı olarak betonun kohezif özelliklerini iyileştirir.

Dikkat Edilmesi Gereken Konular:

Üreticinin beyan ettiği aralıklarda kullanılmasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde priz gecikmesi problemleri ile karşılaşılabilir.

Yüksek Oranda Su Azaltıcı / Süper Akışkanlaştırıcı Kimyasal Katkılar (TS EN 934-2, Ç3.1/Ç3.2)

Bir beton bileşiminde kıvamı değişitirmeden su miktarının yüksek oranda azalmasını sağlayan veya su miktaırnı değişmeden çökmeyi/yayılmayı yüksek oranda arttıran veya her iki etkiyi birlikte yaratan kimyasal katkıdır.

Kullanımı :

Katkı Dozajı: % 1 – 2 arasındadır. (Örneğin 350 kg/m3 bağlayıcıya; 3,5 – 7 kg/m3 katkı kullanılır.)

TS EN 9C4-2 ÇC.1 ve C.2'ye Göre Beklenen Performans Özellikleri:

Çizelge C.1'e göre; (eşit kıvamda)

Su Azaltma; deneme betonu şahit betona kıyasla en az %12 oranında su azaltma özelliğine sahip olmalıdır.

Dayanıma Etkisi:

1 gün Katkısız : %100, Katkılı : > %140

28 gün : Katkısız : %100, Katkılı : > %115

Taze betondaki hava miktarı; üretici tarafından aksi belirtilmedikçe, deneme betonunun hava miktarı, şahit betonun en çok %2 (hacimce) üzerinde olmalıdır.

Çizelge C.2'ye göre; (eşit su/baǧlayıcı oranında)

Kıvamdaki artış; başlangıç (30±10)mm olmak üzere, çökme artışı en az 120 mm, başlangıç (350±20)mm olmak üzere, yayılma artışı en az 160 mm olmalıdır.

Deneme betonunun, katkı katıldıktan 30 dakika sonraki kıvamı, şahit betonunun ilk kıvamının altına düşmemelidir.

Dayanıma Etkisi:

28 gün : Katkısız : %100, Katkılı : > %90

Kullanım Amac ve Alanlarıı:

Katkısız betonda aynı işleyebilme olması koşulu ile su/baǧlayıcı oranını azaltarak daha yüksek dayanım ve dayanıklılık elde etmektir. Daha kolay yerleşmeyi saǧlamak için işlenebilirliǧin artırılmasını sağlar.

- Yüksek dayanım istenen betonlarda,

- Öngerilmeli, prekast ve hazır beton imalatında

- Tünel, maden inşaatı gibi yeraltı yapılarının imalatında,

- İşlenebirliğin yüksek oranda arttırılması gereken betonlarda;

Avantajları:

Erken kalıp alınarak, kalıp ekonomisi sağlanır. Dayanımı ve dayanıklılığı yüksek beton elde edilir. Daha geçirimsiz bir beton elde edilir

- Betonun işlenebilirliğini yüksek oranda arttırarak betonu kalıba düşük enerji ile yerleştirilmesini sağlar.

- Beton karışım suyunu yüksek oranda azaltarak yüksek dayanım, durabilite ve geçirimsizliğini yüksek oranda arttırır.

- Betonun taze beton özelliklerini iyileştirerek, yüksek mesafelere pompalanmasını kolaylaştırır.

- Beton karışımlarında maliyet optimizasyonu yapar.

Dikkat Edilmesi Gereken Konular:

Üreticinin beyan ettiği aralıklarda kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Su Tutucu Kimyasal Katkılar (TS EN 934-2, Ç4)

Terlemeyi azaltarak su kaybını düşüren kimyasal katkılar.

Kullanımı :

Katkı Dozajı: %1 civarındadır. (Örneğin 300 kg/m³ bağlayıcı için; 3kg/m³ katkı kullanılır.)

TS EN 9C4-2 Ç4'e göre Beklenen Performans Özellikleri:

Deneme karışımının terleme miktarı, şahide göre %50 daha düşük olmalıdır.

Dayanıma Etkisi:

28 gün : Katkısız : %100, Katkılı : > %80

Taze betondaki hava miktarı; üretici tarafından aksi belirtilmedikçe, deneme betonunun hava miktarı, şahit betonun en çok %2 (hacimce) üzerinde olmalıdır.

Kullanım Amacı ve Alanları:

Su tutucu katkılar, betonun pompalanmasını kolaylaştırmak amacı ile kullanılırlar.

- Genel olarak çimento içeriği düşük veya değişken inceliğe sahip, dane dağılımı (gradasyonu) düzensiz ve dolayısıyla su tutma kapasitesi düşük, beton karışımlarında kullanılır.

- Pompa betonlarında yüksek basınç oluşma risklerine karşı kullanılabilir.

- Mimari betonlarda yüzey görünümlerinin iyileştirilmesi amacıyla kullanılır.

Avantajları:

Betonun pompalanması sırasında, özellikle uzun boru hatlarında boru basıncını düşürerek, pompa ve ekipman yıpranmalarını azaltır ve ömrünü uzatırlar.

Pompa basınçlarını düşürür.

Betonun yüzey görümlerini iyileştirir.

Su tutucu katkılar, behon karışımlarının kararlılığının iyileştirilmesi için kullanılır. Böylece, suyun bünyeden ayrılması (terleme) azaltılarak betonun dayanıklılığı artırılır. Mimari beton yüzey kalitesi iyileştirilir. .

Dikkat Edilmesi Gereken Konular:

Üreticinin beyan ettiği aralıklarda kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Hava Sürükleyici Kimyasal Katkılar (TS EN 934-2, Ç5)

Karıştırma sırasında taze betona kontrollü miktarda küçük, düzgün dağılmış ve sertleşme sonrasında da kalıcı olan hava kabarcığı sürükleyen kimyasal katkı.

Kullanımı :

Katkı Dozajı: %0,8 – 0,2 arasındadır. (Örneğin 300 kg/m³ bağlayıcı için; 0,240 – 0,600 kg/m³ katkı kullanılır.)

TS EN 9C4-2 Ç5'e Göre Beklenen Performans Özellikleri:

Deneme betonunun hava miktarı, şahit betonda taze haldeki sürüklenmiş hava miktarına göre hacimce en az %2,5 üzerinde ve toplam hava miktarı hacimce % 4 – 6 arasında olmalıdır.

Sertleşmiş katkılı betondaki aralık faktörü (hava kabarcıkları arasındaki mesafe) en çok 0.2 mm olmalıdır.

Dayanıma Etkisi:

1 gün Sınırlama Yok

28 gün : Katkısız : %100, Katkılı : > %75

Taze betondaki hava miktarı; üretici tarafından aksi belirtilmedikçe, deneme betonunun hava miktarı, şahit betonun en çok %2 (hacimce) üzerinde olmalıdır.

Kullanım Amacı ve Alanları:

Beton yollar

Havaalanları, pist ve taksi yollarında

Apronlar ve uçak bekleme yerleri

Barajlar ve su depoları

Donma çözünme çevrimine maruz kalacak her türlü beton imalatında

Tekrarlanan donma – çözülme olayları neticesinde betonun dayanıklılığı bir probleme dönüşmektedir. Beton içerisindeki suyun donarak, hacimce %9 oranında artması ile çimento hamurunun veya agreganın kapiler boşluklarında osmotik ve hidrolik basınç oluşmaktadır. Hava sürükleyici katkılar, suyun donması sırasında beton içerisinde genleşebileceǧi, birbirinden bağımsız ve mikroskobik boyutlarda hava kabarcıkları oluşturarak donma-çözülme direncini artırırlar.

Ayrıca, hava sürükleyici katkılarla oluşturulan bağımsız hava kabarcıkları, betondaki kılcal kanalları tıkayarak su geçirimsizlik özelliğini iyileştirir.

Avantajları:

Donma çözülme dayanımını artırır.

Su geçirimsizlik özelliklerini iyileştirir.

Buz çözücü tuzların etkilerine karşı direnci artırır.

İşlenebilmeyi iyileştirir.

Dayanıklılıkta (dürabilite) artış sağlar.

Ayrışma riskini azaltarak kohezyonu artırır.

Dikkat Edilmesi Gereken Konular:

Genel olarak, su / bağlayıcı oranı değişmeksizin; hava miktarındaki %1 lik artış, beton dayanımında %5 lik azalmaya neden olacağından, hava sürükleyici katkı kullanılan beton tasarımlarında bu etki göz önünde bulundurulmalıdır.

Sürüklenen hava ile hapsolan hava birbirlerinden farklı kavramlardır. Hapsolan hava kabarcıklarının boyutları 1000 µm veya daha büyük olmakta iken, sürüklenen hava kabarcıklarının boyutları yaklaşık olarak 10 – 100 µm arasındadır.

Priz Hızlandırıcı Kimyasal Katkılar (TS EN 934-2, Ç6)

Karışımın plastik halden katı hale geçmeye (prizin) başlama süresini kısaltan kimyasal katkılardır.

Kullanımı :

Aşırı soğuk (<5°C), yüksek rutubetli (>%80), seri rüzgarlı (>25 km/h) bölgelerdeki inşaatlarda kullanılır.

Katkı Dozajı: %1 – 2 arasındadır. (Örneğin 300 kg/m³ bağlayıcı için; 3.5 – 7 kg/m³ katkı kullanılır.)

EN 9C4-2 Ç6'ya Göre Beklenen Performans Özellikleri:

Priz Başlangıcı: Katkılı > 30 dk (20°C'de) Katkılı < %60 Katkısız (5°C'de)

Etkisi:

28 gün : Katkısız : %100, Katkılı : > %80

90 gün : En az 28 günlük değer

Kullanım Amacı:

Priz hızlandırıcı katkı maddeleri, özellikle soğuk hava şartlarında taze betonun hidrahasyonunu çabuklaştırıp hızla priz almasını sağlamaktadırlar. Priz süresini kısalmak için kullanılırlar. Bu sınıftaki katkılar, ilave edildikleri beton karışımlarında çimento ve su reaksiyonunu hızlandırarak, agregayı bağlayan jel oluşum hızını artırırlar ve buna bağlı olarak hidrahasyon ısısının açığa çıkması nedeniyle soǧuk havalarda betonun don etkisinden korunmasında yardımcı olurlar..

Avantajları:

Soǧuk hava koşullarının betonun dayanım kazanması üzeribdeki olumsuz etkilerini gidermesine yardımcı olur.

Betonun kür süresini kısaltır.

Kalıpların bir ay önce sökülmesine olanak saǧlayarak kalıp çevrim hızını artırır.

Erken priz süreleri saǧlanmasını olanaklı kılar.

Dikkat Edilmesi Gereken Konular:

Priz hızlandırıcılar kullanıldığında hızlandırma etkisinin çimentonun cinsine-dozajına, ortam sıcaklığı ve nemine, betonun-şerbetin kıvamına bağlı olarak değişkenlik gösterebileceği unutulmamalıdır.

Betonun taşınma, yerleştirilme işlemleri planlanırken priz süresinin kısalacaǧı göz önünde bulundurulmalıdır.

Soğuk hava koşullarında yapılan çalışmalarda priz hızlandırıcı katkı kullanmak, betonun korunmasına / kürlenmesine gerek olmadığı anlamı taşımaz. İstenen etkinin sağlanması için betonun ısı enerjisi uygun bir şekilde korunmalıdır.

Sertleşmeyi Hızlandırıcı Kimyasal Katkılar (TS EN 934-2, Ç7)

Sertleşme hızlandırıcı katkılar hidratasyon reaksiyonunun hızına etki ederek, priz süresini etkileyerek ya da etkilemeksizin betonun erken dayanım kazanma hızını artıran kimyasal katkılardır.

Kullanımı :

Erken kalıp alınması gereken ve hızlı yükleme yapılması gereken koşullarda, Soğuk hava koşullarında, betonun don etkisinden korunması gereken durumlarda, Prekast ve Prefabrik endüstrilerinde kullanılır.

Katkı Dozajı: %1 – 1 arasındadır. (Örneğin 300 kg/m³ bağlayıcı için; 3.5 – 7 kg/m³ katkı kullanılır.)

EN 9C4-2 Ç7'ya Göre Beklenen Performans Özellikleri:

Dayanım Artışı:

20°C'de, 1 gün: Katkısız: %100 Katkılı : >%120

20°C'de, 28 gün: Katkısız: %100 Katkılı : >%90

5°C'de, 2 gün: Katkısız: %100 Katkılı : >%130

Taze betondaki hava miktarı; üretici tarafından aksi belirtilmedikçe, deneme betonunun hava miktarı, şahit betonun en çok %2 (hacimce) üzerinde olmalıdır.

Kullanım Amacı:

Sertleşme hızlandırıcı katkılar hidrahasyon reaksiyonunu hızlandırarak betonun erken dayanım kazanmasını sağlarlar. Bu özelliklerinden dolayı daha çok prefabrik sektöründe ve soğuk hava koşullarında kullanılırlar.

Avantajları:

Soğuk hava koşullarında betonun dayanım kazanma hızını arttırarak don etkisinden korunmasında yardımcı olur.

Betonun erken yaş mukavemetini geliştirir.

Erken kalıp almaya olanak saǧlar.

Dikkat Edilmesi Gereken Konular:

Sertleşmeyi hızlandırıcı katkılar soğuk hava koşullarında kullanılırken su ve agrega donmamış olmalı, betonda su/bağlayıcı oranı beton uygulaması yapılabilecek en düşük seviyeye çekilmelidir. Ayrıca beton kütlesinde, ısı ve mem kaybının önlenmesi uygun bir şekilde sağlanmalıdır. Bütün kalıplardaki ve beton dökülecek zeminlerdeki kar ve buz, dökümden önce temizlenmelidir.

Priz Geciktirici Kimyasal Katkılar (TS EN 934-2, Ç8)

Karışımın, plastik hâlden katı hâle geçiş (prizin başlangıç süresi) süresini uzatan kimyasal katkılardır.

Kullanımı :

Aşırı sıcak (>30°C), düşük rutubetli (<%40), sert rüzgarlı (>25 km/s) bölgelerdeki inşaatlarda kullanılır.

Katkı Dozajı: %0,2 – 2 arasındadır. (Örneğin 300 kg/m³ bağlayıcı için; 0,6 – 6 kg/m³ katkı kullanılır.)

Etkisi:

7 gün Katkısız : %100, Katkılı : > %80

28 gün : Katkısız : %100, Katkılı : > %90

Taze betondaki hava miktarı; üretici tarafından aksi belirtilmedikçe, deneme betonunun hava miktarı, şahit betonun en çok %2 (hacimce) üzerinde olmalıdır.

Kullanım Amacı:

Priz geciktirici katkılar, taze betonun hidrahasyonunu yavaşlatarak, betonun priz başlangıç süresini uzatmak amacıyla özellikle sıcak hava şartlarında kullanılırlar.

Avantajları:

Priz geciktirici katkılar sıcak havalarda betonun işlenebilirlik süresini artırarak, yerleştirme ve yüzey bitirme işlemlerini kolaylaştırırlar.

Soǧuk derz olmaksızın, sürekli beton dökümüne olanak saǧlarlar.

Dikkat Edilmesi Gereken Konular:

Genellikle priz geciktirici katkı kullanımı ile ilk günlerdeki mukavemet deǧerleri düşebilir. Betonun ilk sıcaklığını düşürmek için betonu bileşenlerinin soğutulması, çimento dozajının optimumda tutulması ve mineral katkılardan istifade edilmesi yollarına gidilmelidir.

Su Geçirimsizlik Kimyasal Katkıları (TS EN 934-2, Ç9)

Sertleşmiş betonun kılcal su emmesini azaltan kimyasal katkı. Havuzlar, su depoları, bodrum kahları vb. yerlerde kullanılırlar.
Kullanımı :

Katkı Dozajı: %0,5 – 2 arasındadır. (Örneğin 300 kg/m³ bağlayıcı için; 1,5 – 6 kg/m³ katkı kullanılır.)

Etkisi:

28 gün : Katkısız : %100, Katkılı : > %85

Taze betondaki hava miktarı; üretici tarafından aksi belirtilmedikçe, deneme betonunun hava miktarı, şahit betonun en çok %2 (hacimce) üzerinde olmalıdır.

Kullanım Amacı ve Alanları:

Su geçirimsizlik katkıları, kılcal boşlukları tıkayarak veya hava sürükleyerek geçirimsizlik saǧlamak amacı ile kullanılırlar.

- Su ile temas içerisinde olan beton ve harç yapılarında.

- Su depolarında, su tanklarında, su kanallarında.

- Havuz ve benzer yapılarda.

- Tüneller, menfezler, temeller ve menhollerde.

- Su geçirimsizliğinin istendiği yapılarda.

- Atık su arıtma tesislerinde.

- İstinat duvarlarında.

Avantajları:

Kullanıldıkları karışımların kılcal su geçirimsizlik özelliğini iyileştirirler. Geçirimliliǧin azaltılması ile doğrudan suyla temasta olan veya ıslak ortamda bulunan betonların uzun dönem dayanıklılığını artırırlar.

- Katkısız betona göre kılcal su emme miktarını azaltır.

- Katkısız betona göre ayrışma riski olmaksızın betonun su ihtiyacında azalma sağlar.

- Betonun durabilitesini olumlu yönde etkiler.

- Betonun kolay yerleşmesini sağlar.

- Betonun pompalanabilirliğini arttırır.

- Basınç dayanımlarına pozitif yönde katkı sağlar.

Dikkat Edilmesi Gereken Konular:

Üreticinin beyan ettiği aralıklarda kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Priz geciktirici / su azaltıcı / akışkanlaştırıcı kimyasal katkı (TS EN 934-2, Ç10)

Su azaltıcı / akışkanlaştırıcı katkının etkisini (asıl işlev) ve priz geciktirici katkının etkisini (tali işlev) birlikte oluşturan kimyasal katkı. Karışımın priz süresini geciktirirken, su azaltmayı sağlamak ve işleyebilirliği artırmak için betonda kullanılır.

Kullanım Amacı ve Alanları:

- Hazır beton üretiminde

- Döşeme, temel ve saha betonları

- Perde, kiriş ve kolonlarda

- Özellikle yaz aylarında, taşıma mesafesi uzak veya döküm süresinin uzun olduğu durumlarda

Avantajları :

- Betonun priz süresini uzatır.

- İşlenebilirliği arttırır.

- Akışkanlaştırıcı özelliği sayesinde betonun daha kolay yerleşmesini sağlar.

- Benzer işlenebilirliğe sahip referans beton ille karşılaştırıldığında sertleşmiş betonun basınç dayanımlarında artış sağlar.

- Su/Bağlayıcı oranını düşürerek su geçirimliliğin azalmasını sağlar.

- Beton yoğunluğunu arttırarak dayanıklılığı artırır.

- Büzülme ve sünmeyi azaltır.

Priz Geciktirici / Yüksek Oranda Su Azaltıcı / Süper Akışkanlaştırıcı Kimyasal Katkılar (TS EN 934- 2, Ç11.1/Ç11.2)

Yüksek oranda su azaltıcı / süper akışkanlaştırıcı katkının etkisini (asıl işlev) ve priz geciktirici katkının etkisini (tali işlev) birlikte oluşturan kimyasal katkı. Özellikle sıcak iklim koşullarında akışkan beton üretimi için priz geciktiren yüksek etkili süperakışkanlaştırıcı beton katkıları olarak kullanılır. Aynı zamanda yüksek son dayanım değerleri elde edilmesi için, önemli oranda su azaltıcı beton katkılarıdır.

Kullanım Amacı ve Alanları:

- Hazır beton üretiminde

- Döşeme, temel ve saha betonları

- Perde, kiriş ve kolonlarda

- Özellikle yaz aylarında, taşıma mesafesi uzak veya döküm süresinin uzun olduğu durumlarda

Avantajları :

- Betonun priz süresini uzatır.

- Priz geciktirme etkisi sebebiyle uzun süreli kıvam koruma sağlar.

- Akışkanlaştırıcı özelliği sayesinde betonun daha kolay yerleşmesini sağlar.

- Son dayanımlarda önemli oranda artış sağlar.

- Su miktarını önemli oranda azaltır.

- Uzun süreli kıvam koruma sağlar.

- Su/Bağlayıcı oranını düşürerek su geçirimliliğin azalmasını sağlar.

- Beton yoğunluğunu arttırarak dayanıklılığı artırır.

- Büzülme ve sünmeyi azaltır.

Su azaltıcı / akışkanlaştırıcı katkının etkisini (asıl işlev) ve priz hızlandırıcı katkının etkisini (tali işlev) birlikte oluşturan kimyasal katkı.
Viskozite İyileştirici Kimyasal Katkılar (TS EN 934-2, Ç13)

Betonun kohezyonunu iyileştirmek amacı ile ayrışmayı(segregasyon) azaltmak için kullanılan kimyasal katkılardır.

Kullanım Amacı ve Alanları:

- Kendiliğinden Yerleşen Beton üretiminde kullanılır.

- Çimento veya ince malzeme oranları düşük olan yetersiz gradasyonlu beton karışımlarında kullanılır.

- Pompalı ve yarı kuru karışımlı betonlarda kullanılır.

Avantajları :

- Akıcı olmayan ve katı beton karışımlarının kohezifliğini artırır.

- Gradasyonda ince malzeme eksikliğinden kaynaklanan hataların etkisini azaltır.

- KYB başta olmak üzere betonun, ayrışmasını(segregasyon) ve su kusmasını(bleeding) azaltır.

TS EN 14889-2 Lifler - Betonda kullanım için - Bölüm 2: Polimer lifler - Tarifler, özellikler ve uygunluk

Beton lifleri korozyon riski olmaksızın maliyetleri düşürerek betonda süneklik, enerji absorbe kapasitesi ve uygun kullanım alanları için eğilme mukavemeti sağlar. Rötre çatlaklarını minimize eder.

Kullanım Alanları

1- Plastik rötre:

Erken yaştaki(<1G) oluşabilecek plastik rötre çatlaklarının kontrol altına alınmasına yardımcı olur.

Mikro fiber: Ana çözüm

Makro fiber: Sadece makro fiber limitli çözüm

2- Kuruma rötresi:

Geç yaşlarda(>28G) oluşma riski bulunan çatlamalara karşı direncin artırılmasına yardımcı olur.

Mikro fiber: Fibrile mikro fiber ana çözüm

Makro fiber: Ana çözüm

3- Yangın dayanımı:

Yangın esnasında betonda oluşabilecek iç gerilmelere karşı direncin artırılmasına yardımcı olur. Bu sayede betonun daha yüksek sıcaklıklara dayanmasını sağlar.

Mikro fiber: Ana çözüm

Makro fiber: Sadece makro fiber limitli çözüm

4- Darbe dayanımı ve aşınma direnci:

Ani darbelere ve sürtünmeden kaynaklı aşınmaya karşı dayanım

Mikro fiber: Ana çözüm

Makro fiber: Ana çözüm

5- Yapısal süneklik ve tokluk:

Betonun enerji yutma kapasitesini kullanılan fiberin çapına, boyuna, yapısına ve dozajına bağlı olarak önemli oranda artırır. Bu sayede saha betonları, püskürtme betonlar, küçük prefabrik elemanların üretiminde kullanılan betonlar ve benzeri uygulamalarda fiber kullanımı ile daha hızlı, daha ekonomik, daha güvenli ve durabilitesi yüksek üretimler gerçekleştirilebilir.

Makro fiber: Ana çözüm

Avantajları

• Makro fiberler çelik hasır donatı montajındaki zaman kaybını ortadan kaldırır.

• Uygulama süresini kısaltarak operasyonel ve işçilik maliyetlerinden önemli bir tasarruf sağlar.

• Pas payı gerektirmeyerek beton kalınlığını azaltır.

• Korozyon olmaması servis ömrünü artırırken bakım maliyetlerini azaltır.

• İş güvenliği açısından sahada hasır donatının ve çelik telin yarattığı tehlike makro sentetik fiberler ile yaşanmaz.

• Çelik tel gibi inşaat ekipmanlarına zarar vermez.

• Depolama sırasında hasar görmez ve uzun süre muhafaza edilebilir.

• Satın alma maliyeti çelik hasır ve çelik telden daha avantajlıdır.

Diğer Katkılar

Henüz standart kapsamında olmayan özel katkı tipleri de bulunmaktadır.

• Yüzey Geciktiriciler

• Alkali-Silika Reaksiyonu Azaltıcılar

• Korozyon Azaltıcılar

• Renkli Beton Pigmentleri

• Rötre Azaltıcı Katkılar

• Ayrışma Azaltıcı Katkılar